Privacyverklaring Roffelsen Design Sanitair.  Versie 21 februari 2019.

Doel en toepassingsgebied
Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van bezoekers en klanten van Roffelsen Design Sanitair (hierna te noemen “RDS” of “wij”, “onze”, “ons”).  Doel van deze privacyverklaring is om bezoekers en klanten,  (gezamenlijk aangeduid als “u”) een algemeen inzicht te verschaffen in:

 • de aard van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen;
 • de reden wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken;
 • de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens;

Contactgegevens
Naam:
Roffelsen design Sanitair (RDS), Website: https://roffelsensanitair.com

Adres:
Stater 20G   5737 RV Lieshout,  E-mail: info@roffelsensanitair.com

Telefoon:
M: +31 (0) 611 58 93 21
T:  +31 (0) 492 77 29 97

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van RDS is te bereiken via info@roffelsensanitair.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
RDS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Assortiment gegevens;
 • Bestelgegevens, Bestellingen;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, projectgegevens, locaties, artikelen, levertijden, prijzen, etc, in (e-mail)correspondentie en telefonisch;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RDS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;

Computers / systemen
RDS gebruikt de volgende computerprogramma’s / systemen:

 • (web)Inschrijfformulieren;
 • E-mail;
 • CRM systeem

De computerprogramma’s / systemen hebben geen automatische verwerkingslogica, (vervolg) handelingen worden uitsluitend door RDS opgepakt en uitgevoerd.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
RDS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van RDS).

Bewaartermijn gegevens
RDS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
RDS verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
RDS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RDS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roffelsensanitair.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RDS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming persoonsgegevens
RDS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via:  E-mail: info@roffelsensanitair.com  of Telefoon: +31 (0) 611 58 93 21 of  +31 (0) 492 77 29 97.